direct naar inhoud van 8.1 Archeologie
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

8.1 Archeologie

Archeologische waarden zijn, zeker in Nederland, veelal onzichtbaar. Ze liggen grotendeels verborgen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig te karteren zijn. Om toch een greep te krijgen op die nog onbekende archeologie is getracht daarover voorspellingen te doen door gegevens die wel bekend zijn te extrapoleren. Deze voorspellingen zijn op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) weergegeven. De IKAW geeft daardoor een beeld van het bodemarchief dat complementair is aan de Archeologische Monumentenkaart (AMK) waarop alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland zijn aangegeven. Deze laatste kaart geeft de terreinen van archeologische waarde weer zoals die op het moment van verschijnen van de kaart bekend waren.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0024.png"

Archeologische verwachtingskaart

De bovengrond is door de jaren heen door allerlei redenen verstoord. Door deze roering van de bodem is er nauwelijks kans op het aantreffen van in redelijke staat verkerende archeologische resten. Dit beeld wordt bevestigd door de eerder genoemde IKAW en AMK.

Ook de hiernaast afgebeelde Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Twenterand toont aan dat het noordelijkste deel van Raab Karcher een hoge verwachting heeft. Het overgrote deel en het deel waar wijzigingen plaatsvinden bevindt zich in het gebied met een lage verwachtingswaarde. Het zuidelijke deel is voor een groot deel al verstoord. Voor het deel waar de wijzigingen gaan plaatsvinden is een lage verwachting op archeologische vondsten.