direct naar inhoud van 5.4 Externe veiligheid
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

5.4 Externe veiligheid

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven met een hindercontour die over het plangebied vallen. Het enige bedrijf in de directe omgeving met een opslag voor gevaarlijke stoffen is Schoenmakers en Van de Valk Holding BV. Dit bedrijf heeft namelijk een opslag voor propaan. Propaan is net als LPG een explosief-brandbaar gas. Het gevaar ontstaat als het gas vrijkomt en door open vuur of een vonk wordt ontstoken. Een zware explosie kan daarvan het gevolg zijn. De veiligheidscontour valt echter niet over het plangebied zodat hier geen rekening mee hoeft te worden gehouden.

De N36

De externe veiligheid ten opzichte van de N36 is door Royal Haskoning onderzocht (rapport van 27 juli 2005, kenmerk 9R3893.A0/M001MAHA/Nijm). Hieronder volgen de belangrijkste conclusies met de verwijzing naar het genoemde rapport.

Rijkswegen zijn aangewezen als mogelijke routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo zal ook de N36 worden gebruikt voor dergelijk vervoer. De gevaarlijke stof die Vriezenveen over de N36 passeert zal voornamelijk LPG zijn.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg kan gevaar opleveren voor de werknemers van Raab Karcher. De Circulaire ''Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'' geeft het beleid van de ministeries van V & W, BZK en VROM weer over de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. Belangrijk hierbij is dat de Circulaire geen wettelijke norm is, maar een voorbode van de wettelijke verankering van risiconormen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Op grond van deze benadering worden normen gesteld aan de risico's gelet op de kwetsbaarheid van de omgeving en vice versa. De risicobenadering bestaat uit vier onderdelen:

- identificatie van de risico's en risicoanalyse;

- risicoanalyse;

- toetsing van de risico's aan de normen;

- risicoreductie en aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening.

Het begrip risico is op te delen in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Tevens zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie.

  10-6/jaar (m)   10-7/jaar (m)   10-8/jaar (m)  
Huidig (2001/2002)   niet aanwezig   19   122  
Toekomstig (2010-2020) centrale pad   niet aanwezig   20   122  
Toekomstig (2010-2020) hoge groei   niet aanwezig   33   128  

Plaatsgebonden risico

De tabel op de pagina hiernaast geeft de plaatsgebonden risicocontouren weer. Noch in de huidige situatie, noch in de toekomstige situatie kan rond de weg een PR 10-6 contour worden getrokken. De Circulaire ''Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'' geeft de normen (grenswaardes) en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico, zoals te vinden in de tabel hiernaast. Dit betekent dat in beide situaties (ruim) aan de norm voor het PR wordt voldaan.

    Vervoersbesluit   Omgevingsbesluit  
Bestaande situatie     Grenswaarde PR 10-5
Streven naar PR 10-6  
Grenswaarde PR 10-5
Streven naar PR 10-6  
Nieuwe situatie   Kwetsbaar   Grenswaarde PR 10-6   Grenswaarde PR 10-6  
  Beperkt kwetsbaar   Richtwaarde PR 10-6   Richtwaarde PR 10-6  

Groepsrisico

De Circulaire geeft geen harde norm voor het maximaal toelaatbare groepsrisico, maar een oriÎntatiewaarde. Deze oriÎntatiewaarde geldt in alle gevallen; dus zowel voor bestaande als nieuwe situaties en voor zowel vervoers- als omgevingsbesluiten. De norm voor het groepsrisico is:

- 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;

- 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;

- 10-8 voor een ongeval met ten minste 1000 dodelijke slachtoffers, enzovoorts.

Bij een overschrijding van de oriÎntatiewaarde of een toename van het groepsrisico, moeten beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico betrekken bij de vaststelling van het vervoersbesluit of omgevingsgeluid. Dit betekent dat iedere overschrijding van de oriÎntatiewaarde of toename van het groepsrisico verantwoordt dient te worden.

Berekeningen maken duidelijk dat in de huidige situatie zeer ruim aan de oriÎntatiewaarde wordt voldaan. Het groepsrisico is zelfs veel kleiner dan 0,1 maal de oriÎnterende waarde.

Voor de toekomstige situatie blijkt dat bij een afstand van 50 meter tot de N36 redelijk hoge persoonsdichtheden mogelijk zijn. De persoonsdichtheid bij bedrijven geen kantoor zijnde geldt gemiddeld 100 personen per ha.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0023.png"

Risicokaart

Beperking van het groepsrisico

Met betrekking tot het vervoer kan de gemeente zelf niet veel invloed uitoefenen op de aanwijzing tot route gevaarlijke stoffen. Ook kan de gemeente het verkeersaanbod moeilijk be'nvloeden. De factoren die van invloed zijn op het groepsrisico zijn met name de aantallen mensen binnen een bepaald invloedsgebied. Mogelijke maatregelen zijn dan bijvoorbeeld de terreinindeling zodanig aan te passen dat er zo weinig mogelijk mensen in de directe omgeving van de N36 aanwezig zijn. De wegbeheerder staat niet toe dat er binnen een afstand van 50 meter van de N36 gebouwen komen.

Ten aanzien van de zelfredzaamheid geeft de lokale brandweer geen specifieke aandachtspunten. Het bedrijf kent geen bezetting met verminderd zelfredzame personen (bij. kinderen, ouderen of gehandicapten).