direct naar inhoud van 5.3 Luchtkwaliteit
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

5.3 Luchtkwaliteit

In het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage2) zijn berekeningen uitgevoerd waarbij de lokale bijdrage als gevolg van het wegverkeer op het Oosteinde en N36 is opgeteld bij de achtergrondconcentratie op de locatie in de jaren 2010 en 2020. Er is tevens rekening gehouden met de ontwikkelingen dat het plan voorstaat.

Bij de toetsing is gekeken naar:

3. de luchtkwaliteit ter hoogte (10 meter wegas) van het Oosteinde

4. de luchtkwaliteit ter hoogte (10 meter wegas) van de N36

Resultaat: Op geen van de locaties wordt een grenswaarde overschreden (zie ß4.2). Er is daarbij geen gebruik gemaakt van de dubbeltellingcorrectie. Wel rekening houden met de dubbeltelling zou een (nog) positiever resultaat hebben opgeleverd (worstcase benadering).

5.3.1 Luchtkwaliteit ontwikkelingslocatie

In onderstaande tabellen is weergegeven of de luchtkwaliteit voldoet aan de grenswaarden voor de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10).

Situatie 2010   Stikstofdioxide (NO2)   Fijn stof (PM10)  
Incl. planbijdrage   Voldoet   Voldoet  

Situatie 2020   Stikstofdioxide (NO2)   Fijn stof (PM10)  
Incl. planbijdrage   Voldoet   Voldoet  

5.3.2 Effect nieuwe ontwikkeling op de luchtkwaliteit

Er zijn berekeningen uitgevoerd naar het effect van op de nieuwe ontwikkeling op de luchtkwaliteit ter hoogte van het Oosteinde en N36.

Het ontwikkelen van het plan genereert geen extra verkeer, maar zorgt voor een wijziging in de verdeling van het verkeer en daarmee in de spreiding van de luchtvervuilende stoffen. Het plan zorgt voor een lichte afname van luchtvervuilende stoffen rond de Oosteinde en een lichte toename van het luchtvervuilende stoffen rond de N36. De waarden blijven in beide gevallen ruim onder de geldende grenswaarden.

Door de afname van luchtvervuilende stoffen rond het Oosteinde zullen er per saldo meer woningen te maken krijgen met een afname dan met een toename van luchtvervuilende stoffen. De ontwikkeling heeft een positief effect op de effecten van luchtvervuilende stoffen bij voor luchtkwaliteit gevoelige functies.

5.3.3 Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de ontwikkelingslocatie in 2010 en 2020 wordt ruimschoots voldaan aan alle grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Het is niet te verwachten (zie bijlage B) dat grenswaarden voor ben-zeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en koolmonoxide (CO) zullen worden overschreden. De nieuwe ontwikkeling heeft per saldo geen effect op de lokale luchtkwaliteit. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

Voor de 'Wet luchtkwaliteit' moet een ontwikkeling voldoen aan de norm van het 'NIBM'. De ontwikkeling heeft echter per saldo een positief effect op de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Dit komt door de beperkte uitstoot van verkeer dat te maken heeft met beperkte wachttijden en gunstige omgevingsfactoren.

Verder zal het aantal auto's over de Oosteinde verminderen. Langs deze weg wonen meer mensen dan op een bedrijventerrein en langs de N36. De ontwikkeling zorgt er voor dat het aantal mensen dat hinder ondervindt van luchtvervuilende stoffen kleiner wordt.

Toetsing aan de NIBM geeft het oordeel dat er geen toename van luchtvervuilende stoffen is hoger dan 1,2 µg/m3. Hiermee wordt voldaan aan de NIBM voorwaarde.

Geconcludeerd kan worden dat de nieuwe ontwikkeling voldoet aan de eisen gesteld in het 'Wet luchtkwaliteit'. Ook wordt met deze ontwikkeling voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit voldaan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.