direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Vriezenveen-Zuidoost

De volgende hoofdlijnen van beleid, die in de structuurvisie worden beschreven zijn relevant wat betreft het plangebied van dit bestemmingsplan:

Algemeen

- Zoals is neergelegd in onder meer de Strategienota en de Visie Bedrijventerreinen gemeente Twenterand vervult de gemeente een belangrijke sociaal-economische functie. Deze functie zal verder worden uitgebouwd.

- In het beleid wordt onder meer een versterking van de werkgelegenheid nagestreefd.

Bedrijventerreinen

- Ter weerszijden van de N36 moeten nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

- De bedrijventerreinen worden ingericht voor gemengde bedrijven. Daarbij wordt langs de N36, bij de entrees en langs de hoofdontsluitingen een representatief omgevingsbeeld gecreƫerd. Aangezien ons plangebied voor een groot deel is gericht op de N36 dient ook hier een representatief beeld te worden gecreƫerd.

Oosteinde en Almeloseweg

- De functiemenging aan de Almeloseweg en het Oosteinde wordt, mede met het oog op de belangrijke functie voor de werkgelegenheid, in beginsel positief gewaardeerd. Evenwel vraagt in een aantal gevallen de milieuhinder om een oplossing.

- In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden waar het accent meer kan liggen op ontplooiingsmogelijkheden voor bedrijven en gebieden waar juist het accent meer op de woonfunctie zal liggen.

- Voor de Almeloseweg en voor het Oosteinde tussen de rotonde en de N36 zal in de afweging van belangen het behoud en versterking van werkgelegenheid een belangrijke afwegingsfactor zijn.

- Een belangrijk uitgangspunt voor het Oosteinde en de Almeloseweg is het verminderen van de bestaande geluidsoverlast door wegverkeer, met name voor de woningen die op de A-lijst of B- lijst staan.

- Uit overwegingen van leefbaarheid, onveiligheid en lawaai dient de overlast van het verkeer op het Oosteinde en het zuidelijk deel van de Almeloseweg zoveel mogelijk te worden teruggedrongen.

Ontsluitingsstructuur

Het te ontwikkelen bedrijventerrein ten oosten van de Almeloseweg moet worden ontsloten door een nieuwe weg die tevens zo goed mogelijk de doorgaande functie van het zuidelijke deel van de Almeloseweg overneemt. Dit bedrijventerrein krijgt daarom geen directe ontsluiting voor autoverkeer vanaf het zuidelijke deel van de Almeloseweg.

Bestaande bedrijven

Met het voorgaande is in het kader van deze structuurvisie een raamwerk gegeven. Als vervolg op deze structuurvisie zal van de bedrijven aan de Almeloseweg en het Oosteinde milieubeoordeling op maat worden opgesteld. Ongetwijfeld zal deze integrale milieubeoordeling een aantal knelpunten opleveren. In sommige gevallen zal het mogelijk zijn om door aanpassing van de bedrijfsvoering, de ontsluiting of andere maatregelen alsnog aan de norm te voldoen. Het knelpunt is dan gereduceerd en het bedrijf kan op zijn huidige locatie voortbestaan. Voor de bedrijven die de toets niet doorstaan, zal per bedrijf en in overleg met het bedrijf verplaatsing moeten worden overwogen en moeten de financieringsmogelijkheden worden bezien.

Uitbreiding van bedrijvigheid

Wanneer bedrijven uitbreidingsplannen hebben op hun huidige locatie, zal op dezelfde wijze een op maat gesneden milieuafweging worden uitgevoerd. Hieruit zal blijken of de uitbreiding acceptabel is of niet.

Indien een bedrijf 'op slot' wordt gezet, dienen er goede alternatieven te worden geboden. Mede om deze reden worden in het kader van deze structuurvisie locaties voor nieuwe bedrijventerreinen aangegeven.

De Structuurvisie Vriezenveen Zuidoost geeft het terrein van Raab-Karcher expliciet aan als bedrijventerrein. De reden is de omvang en de ruimtelijke relatie met het te ontwikkelen bedrijventerrein langs de Almeloseweg. Er wordt uitgegaan van handhaving van het bedrijf op de huidige locatie. In combinatie met de nieuw voorgestelde verkeersstructuur kan enige uitbreiding in de richting van de N36 in beginsel worden toegestaan. Een dergelijke uitbreiding mag niet leiden tot enige extra milieuhinder in de woonomgeving. Essentieel is dat uit een oogpunt van beeldkwaliteit een hoogwaardige uitstraling richting N36 ontstaat.

Bij een eventuele uitbreiding dient rekening te worden gehouden met een vrij te houden zone van 60 m, gemeten uit de kant van de verharding. Dit is de gemeente met Rijkswaterstaat overeengekomen.