direct naar inhoud van 11.1 Vooroverleg
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

11.1 Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 Bro dient de gemeente bij de voorbereiding van het bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welk in het plan in het geding zijn.

Overleg heeft plaatsgevonden met:

- Provincie Overijssel

- Rijkswaterstaat

- Gasunie

- Waterschap

Provincie Overijssel

Bij de advisering over het plan wordt gekeken naar de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Vanuit het provinciaal belang wordt in relatie tot dit bestemmingsplan gekeken naar bedrijventerreinen. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de rode draden van de Omgevingsvisie. Wij verzoeken u hier nader op in te gaan.

De provincie Overijssel adviseert om het bestemmingsplan "Raab Karcher" ten aanzien van de genoemde aspecten aan te passen, voordat het verder in procedure wordt gebracht.

In dat geval mag u ervan uitgaan dat Gedeputeerde Staten geen reden zullen zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure.

De aanpassingen zoals de provincie Overijssel adviseert zijn in het ontwerp bestemmingsplan megenomen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat constateert dat er voldoende afstand wordt aangehouden tussen de uit te breiden bebouwing en rijksweg 36. Daarmee ontstaat er met dit bestemmingsplan dus geen belemmering voor eventuele in de toekomst noodzakelijke aanpassingen van de weg. Rijkswaterstaat constateert dat de bedrijfsbestemming zeer dicht op de weg begint. Hierdoor kunnen op korte afstand van de weg zaken gerealiseerd worden die bij aanrijding door een van de rijksweg geraakt voertuig tot groot letsel kunnen leiden. Rijkswaterstaat stelt voor om de westelijke grens van de zone voor de gasleiding als grens te stellen voor het bedrijventerrein.

In het ontwerp bestemmingsplan is deze aanpassing meegenomen.

Gasunie en Waterschap

Deze instanties hebben geen gebruik gemaakt van het vooroverleg.