direct naar inhoud van Artikel 5 Leiding - Gas
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

Artikel 5 Leiding - Gas

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aanwezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor:

  • a. een aardgastransportleiding;

met de daarbij behorende

  • b. voorzieningen.
5.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken geldt dat slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd ten dienste van de aardgastransportleiding waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt.

5.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op de gebruiksmogelijkheden van de gronden ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.2 voor het bouwen van bouwwerken op grond van de basisbestemming, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

5.4 Specifieke gebruiksregels

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), voorzover de gronden liggen binnen een strook van 4 m ter weerszijden van de als "aardgastransportleiding" aangegeven lijn, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

1. het aanbrengen van hoog opgaande en/of diep wortelende beplanting;

2. het wijzigen van het maaiveldniveau;

3. het diepploegen;

4. het verrichten van graafwerkzaamheden;

5. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van waterlopen;

6. het aanbrengen van gesloten verharding.

b. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en het beheer van het gebied betreffen.

c. De onder a bedoelde vergunning wordt niet verleend indien door de werkzaamheden een veilig en bedrijfszeker gastransport in gevaar kan worden gebracht.

5.5 Strafregel

Overtreding van het bepaalde in lid 4 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a, onder 2_ van de Wet op de economische delicten.