direct naar inhoud van 7.3 Verantwoording van de regels
Plan: Buitengebied, partiële herziening Berghoeve brouwerij Achteres 15
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1

7.3 Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is.

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.

Bedrijf (Artikel 3)

Functie

De bestemming van het plangebied wordt "Bedrijf" met de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijke bierbrouwerij'. Het uitoefenen van een ambachtelijke brouwerij is binnen deze bestemming toegestaan. Daarnaast is deze bestemming mede bedoeld voor groenvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en openbare nutsvoorzieningen. Eén en ander met bijbehorende bebouwing en voorzieningen.


Bebouwingsmogelijkheden

In de bouwregels is bepaald dat de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte. De maximale bouwhoogte voor deze gebouwen bedraagt maximaal 10 meter. Daarnaast is binnen deze bestemming één bedrijfswoning toegestaan met een maximale inhoud van 750 m³, dan wel zoveel als bestaand.