direct naar inhoud van 6.2 Archeologie
Plan: Buitengebied, partiële herziening Berghoeve brouwerij Achteres 15
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1

6.2 Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Deze wet, een wijziging op de Monumentenwet 1988, regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Nieuw in de wet is dat gemeenten een archeologische zorgplicht krijgen en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

Bureau Baac heeft voor het grondgebied van de gemeente Twenterand een inventarisatie opgesteld van de archeologische verwachtingen. Het plangebied is getoetst aan deze archeologische verwachtingskaart. Een uitsnede van de kaart is opgenomen in afbeelding 6.2.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1_0020.png"

Afbeelding 6.2 Archeologische verwachtingskaart gemeente Twenterand (Bron: gemeente Twenterand)

Er is sprake van een plangebied met hoge archeologische verwachtingswaarde. Bij ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 2.500 m2 is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Omdat in de plannen die ten grondslag liggen aan voorliggend bestemmingsplan alleen sprake is van een wijziging van gebruik van de bestaande gebouwen, en dus geen nieuwbouw aan de orde is, is een aanvullend onderzoek in dit geval niet noodzakelijk.