direct naar inhoud van 5.3 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Buitengebied, partiële herziening Berghoeve brouwerij Achteres 15
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1

5.3 Bedrijven en milieuzonering

5.3.1 Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.

Milieuzonering heeft twee doelen:

  • het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
  • het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype "rustige woonwijk" dan wel "gemengd gebied". In dit geval is er sprake van een rustige ligging in het buitengebied met weinig verstoring. Uitgegaan kan worden van het omgevingstype "rustige woonwijk".

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1_0017.png"

Hiernaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder.

In onderhavige situatie is milieuzonering van belang voor de geplande functiewijziging van 'wonen' naar 'ambachtelijke bierbrouwerij' in relatie tot omliggende woningen.

5.3.2 Onderzoeksresultaten milieuzonering
5.3.2.1 Inleiding

Door Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe functie. Het onderzoek is opgenomen in Bijlage 2 van de toelichting.

Een bierbrouwerij heeft volgens de VNG-lijst een afstand van 100 m (code 1105). Dit is echter van toepassing op grote(re) productiebrouwerijen en niet voor de onderhavige ambachtelijke brouwerij, waarbij het brouwen meer gericht is op workshops/proeverijen en arrangementen voor kleine groepen. Het kleinschalig en ambachtelijk bier brouwen komt voor het geluidsaspect meer overeen met de categorie 1102 tot 1104, 'vervaardiging van wijn, etc.', waarvoor een afstand van 30 meter geldt.

De bedrijvenlijst geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Op een grotere afstand worden milieugevoelige bestemmingen aanvaardbaar geacht. Op een kleinere afstand kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn. De minimale afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen genoemd in de basiszoneringslijst (Bedrijven en Milieuzonering, VNG) zijn gebaseerd op woningen in een rustige woonwijk met een richtwaarde van 45 dBA.

Op ca 12 en 17 m ten zuiden respectievelijk noorden uit de erfgrens binnen de zoneafstand van 30 m liggen maatgevende woningen van derden hetgeen aanleiding is voor een nader onderzoek.

5.3.2.2 Deelconclusies

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

De streefwaarde van 45 dBA (etmaalwaarde) conform het geluidbeleid van de gemeente Twenterand voor de geluidbelasting LAr,LT voor de gevels van de woning wordt onder de genoemde uitgangspunten ruim onderschreden. Omdat de normen van het Activiteitenbesluit 5 dBA hoger liggen kan ook daar ruimschoots aan worden voldaan.

Maximale geluidniveaus LAmax

De streefwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van ’98 (grenswaarden LAr,LT + 10 dBA) worden ruimschoots overschreden ten gevolge van het rijden van auto’s en kunnen redelijkerwijs niet worden voorkomen. De maximale grenswaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van ’98, tevens de grenswaarden van het Activiteitenbesluit worden niet overschreden.

Omdat in redelijkheid niet aan de streefwaarden kan worden voldaan, maatregelen zijn niet mogelijk of wenselijk, gelden de maximale grenswaarden welke niet worden overschreden.

Indirect lawaai

De 50 dBA geluidcontour van de voorkeursgrenswaarde ligt op een afstand van 6.5 m uit de wegas, binnen deze afstand liggen geen woningen op de Achteres op de route naar de N 341. Voor het indirecte lawaai wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

Maatregelen en BBT (best beschikbare techniek)

Conform de Wet milieubeheer (artikel 5.3 Bor) mag van een bedrijf worden verwacht dat de geluidemissie van akoestisch relevante geluidbronnen binnen redelijke grenzen en de stand der techniek zo veel mogelijk moet worden geminimaliseerd (BBT = best beschikbare techniek).

Voor het thema geluid geldt dat (van rechtswege) geacht wordt te zijn voldaan aan BBT op het moment dat de belasting onder de richtwaarde zit. Bij de brouwerij is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen met een onnodige hoge geluidemissie. De eigen machines en voertuigen hebben een normaal bronvermogens-niveau. Het terras is gunstig gelegen tussen de gebouwen.

5.3.2.3 Eindconclusie

De productie en installaties van de brouwerij veroorzaken geen relevant geluid bij woningen van derden in de omgeving. Door het kleinschalige karakter van de brouwerij en het relatief geringe aantal vervoersbewegingen en voldoende afstand tot aan woningen derden kan ruimschoots aan de ambitiewaarde van het geluidbeleid worden voldaan en is sprake van een goede ruimtelijke ordening.