direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Buitengebied, partiële herziening Berghoeve brouwerij Achteres 15
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ´Bedrijf´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een ambachtelijke bierbrouwerij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijke bierbrouwerij';
 • b. detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten;
 • c. recreatie in de vorm van:
  • 1. educatie c.q. voorlichting;
  • 2. extensief recreatief medegebruik;
 • d. ondersteunende horeca ten behoeve van recreatie, waaronder een terras;
 • e. groenvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;

één en ander met bijbehorende bebouwing en voorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Bedrijfsgebouwen

Uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:

 • a. bedrijfsgebouwen uitsluitend binnen het bestemmingsvlak met een maximale bouwhoogte van 10 m, met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouwwerken die betrekking hebben op de regeling en/of geleiding van verkeer en reclamemasten, met een bouwhoogte van maximaal 4 m, met uitzondering van erfscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2 m mag bedragen.

3.2.2 Bedrijfswoningen
 • a. één bedrijfswoning met een maximale inhoud van 750 m3, dan wel indien een grotere woning aanwezig is, de inhoud zoals die bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan;
 • b. ondergeschikte gebouwen zijn toegestaan, op geen grotere afstand dan 25 m van de bedrijfswoning, met per bedrijfswoning een gezamenlijke maximale oppervlakte van 75 m2, een maximale bouwhoogte van 6 m en een maximale goothoogte van 3 m, dan wel in geval van een grotere afstand, bouwhoogte en/of goothoogte, uitsluitend de ondergeschikte gebouwen zoals deze bestaan op het moment van de terinzagelegging van het ontwerpplan;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een bouwhoogte van maximaal 4 m, met uitzondering van erfscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van antennemasten bij bedrijfswoningen maximaal 15 m mag bedragen.
3.3 Nadere eisen

Bij de beslissing omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen Burgemeester en Wethouders nadere eisen stellen met betrekking tot de situering van bebouwing, indien en voor zover dit noodzakelijk is:

 • a. om de ruimtelijke samenhang met de overige bebouwing veilig te stellen;
 • b. om een milieuhygiënisch verantwoorde situering te bevorderen;
 • c. om een onevenredige inbreuk op het aanwezige woon- en leefmilieu te voorkomen;
 • d. ter bescherming van de aanwezige landschapswaarden van het omringende gebied;
 • e. om een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen te voorkomen.